Ilmainen kokeilu ja kampanjat


Voitte kokeilla VienoWorkia ilmaiseksi 30 päivää! Jos pidätte VienoWorkin koekäytöstä, teidän ei tarvitse tehdä mitään. Jäsenyytenne jatkuu automaattisesti kokeilujakson jälkeen niin kauan, kun haluatte olla jäsenenä.

VienoWork-jäsenyys on rekisteröitymispäivästä alkava kuukausittainen jäsenyys. Ei sopimusta, ei peruutusmaksuja, ei sitoumuksia. Voitte peruuttaa tilauksen netissä milloin tahansa, ympäri vuorokauden.

VienoWork voi tarjota kausittain kampanjahintoja ja tutustumistarjouksia uusille käyttäjille. Tutustumistarjous koskee ainoastaan sellaisia käyttäjiä, jotka eivät ole tehneet tilausta tai hyödyntäneet tutustumistarjousta tai muuta vastaavaa tarjousta aiemmin. Tämä pätee, ellei tarjouksesta muuta ilmene.

Tutustumisjakson päätyttyä tilaus muuttuu automaattisesti toistaiseksi voimassaolevaksi ja Vieno laskuttaa seuraavasta kuukaudesta, ellei tilausta ole päätetty ennen tutustumisjakson päättymistä. Vieno ei lähetä erillistä ilmoitusta tutustumisjakson päättymisestä ja olette siten itse vastuussa tutustumisjakson päättymisen tiedostamisesta sekä siitä, milloin maksu tilauksestasi suoritetaan.

Jäsenyys


Ensimmäiset 30 päivää ovat ilmaisia uusille jäsenille. Jos päätätte pysyä VienoWorkin jäseninä, teitä laskutetaan kerran kuussa kuukauden sinä päivänä, jona ensimmäisen kerran rekisteröidyitte.

Saadaksenne palvelun sisällön käyttöönne, tulee teidän rekisteröityä ja luoda käyttäjätili. Vastaatte siitä, että antamanne tiedot ovat totuudenmukaiset ja myös siitä, etteivät kirjautumistietonne joudu toisen henkilön haltuun.

Toistolaitteet


VienoWork toimii kaikissa verkossa olevissa laitteissa, joissa on verkkoselain. Vienon käyttö vaatii aina verkkoyhteyden.

Palvelun hinnan tai ehtojen muuttaminen


Vieno pidättää oikeuden muuttaa palvelun hintoja tai ehtoja mukaan lukien nämä yleiset käyttöehdot (myös kampanjoiden aikana) tämän ollessa tarpeellista olosuhteiden olennaisen muutoksen, palvelun tuotanto-, hankinta- tai muiden kustannusten muutosten tai muun pätevän syyn johdosta. Muutetuista hinnoista tai ehdoista tiedotetaan sähköpostitse ja tieto voidaan julkaista myös Vienon verkkosivustolla. Jos ette hyväksy muutosta, on teillä mahdollisuus irtisanoa tilauksenne päättymään voimassaolevan tilausjakson päättyessä.

Vienolla on tietyissä tilanteissa oikeus välittömästi muuttaa hintojaan tai ehtojaan, jos tuo muutos johtuu valuuttakurssien muutoksesta, verosta, arvonlisäverosta, yleisestä maksusta, viranomaisen päätöksestä tai lakimuutoksesta tai muusta säädöksestä, jonka perusteella Vienon tulee muuttaa hintojaan tai ehtojaan tai joka aiheuttaa selvän muutoksen Vienon kuluissa. Mikäli ette hyväksy kyseistä muutosta hinnassa tai ehdoissa, on teillä mahdollisuus irtisanoutua näistä yleisistä ehdoista silloin, kun uudet yleiset käyttöehdot astuvat voimaan ilmoittamalla tästä Vienolle.

Sellaisista muutoksista, jotka selvästi hyödyttävät teitä käyttäjinä, ei tarvitse ilmoittaa teille ja ne voivat astua voimaan välittömästi eivätkä ne anna teille oikeutta välittömin seurauksin irtisanoutua näistä yleisistä käyttöehdoista.

Sopimuskausi ja irtisanominen


Voitte irtisanoa tilauksenne milloin tahansa. Jos tilaus irtisanotaan ennen kuluvan kuukausijakson päättymistä, päättyy tilaus vasta tämän jakson päättyessä. Kuukausijakso voi kestää 28–31 päivää, koska tilaustanne jatketaan jokaisen kuukauden samana päivänä, jolloin ensimmäinen maksu tilauksestanne veloitettiin.

Tilaus irtisanotaan oman käyttäjätilin kautta. Teidän tulee irtisanoa tilauksenne ennen kuin maksettu kuukausijakso päättyy, viimeistään klo 23.59 tilauksen uudistamista edeltävänä päivänä. Muutoin tilaus jatkuu automaattisesti kuukausijaksolla voimassaolevalla kuukausihinnalla.

Mikäli rikotte näitä yleisiä käyttöehtoja, on Vienolla oikeus välittömästi estää pääsynne palveluun tai irtisanoa tilauksenne. Näiden yleisten käyttöehtojen rikkominen saattaa myös johtaa vahingonkorvausvelvollisuuteen. Vienolla on myös oikeus yhden kuukausijakson ennakkoilmoituksella irtisanoa tilauksenne, jos palvelu lopetetaan tai sitä muutetaan.

Vienon velvollisuudet ja oikeudet


Vieno tarjoaa palvelun sellaisena kuin se kulloinkin on. Käyttäjä ymmärtää, että palvelun sisältö ja toiminnot voivat muuttua koska tahansa ilman etukäteisvaroitusta.

Vienolla on oikeus viestiä teille sähköpostitse tarjouksista, muutoksista tai muusta Vienon palveluihin liittyvästä.

Palvelu on käytettävissä ympäri vuorokauden. Vieno ei kuitenkaan takaa, että palvelu toimisi aina virheettömästi ja keskeytyksittä. Vieno ei vastaa siitä, että et voi käyttää palvelua johtuen Vienosta riippumattomista syistä (esimerkiksi ylikuormitus, verkko- tai muut tietoliikenneviat tai sinun käyttäjänä tekemä väärinkäytös tai puute laitteissasi). Jos palvelussa ilmenee puutteita tai katkoksia, Vienolla on oikeus korjata ne ilman, että ne katsotaan sopimusrikkomuksiksi. Vienolla on myös kohtuullisissa määrin oikeus sulkea palvelu päivityksen ja huollon ajaksi.

Vienon vastuu sellaisista lievällä huolimattomuudella aiheutetuista vahingoista, jotka johtuvat näissä ehdoissa sovittujen olennaisten sääntöjen rikkomisesta, on rajoitettu kokonaismäärään, joka on ennakoitavissa tämän tyyppisille sopimuksille, riippumatta siitä, mihin oikeusperusteeseen vaatimus perustuu. Vieno ei vasta muista lievällä huolimattomuudella aiheutuneista vahingoista. Olennaisia sääntöjä näissä käyttöehdoissa ovat sellaiset säännöt, jotka ovat olennaisia sopimuksen asianmukaisen täyttämiseksi ja joiden täyttämiseen käyttäjä voi luottaa.

Yllä mainittua vastuunrajoitusta ei kuitenkaan sovelleta pakollisen lainsäädännön mukaiseen vahingonkorvausvastuuseen tai huolimattomuuden vuoksi aiheutuneisiin henkilövahinkoihin.

Vienolla on oikeus luovuttaa edelleen näiden yleisten käyttöehtojen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa kokonaan tai osittain.

Palvelun käyttäminen ja käyttäjän vastuu


Vieno omistaa kaiken Vienon tarjoaman tekijänoikeudella suojatun sisällön. Käyttäjätilin luomisella ja maksun suorittamisella teille myönnetään palvelun sisältöön ei-yksinomainen, luovutuskelvoton, rajoitettu lisenssi, jonka nojalla voitte käyttää sisältöä näiden yleisten käyttöehtojen mukaisesti. Näiden käyttöehtojen nojalla omistusoikeus tai muut immateriaalioikeudet palvelun sisältöön eivät siirry teille tai muille. Käyttäjänä voitte näiden yleisten käyttöehtojen mukaisesti tilausjaksolla kuunnella rentoutuksia ja tutustua palvelun muuhun sisältöön. Palvelu on tarkoitettu ainoastaan yritysten käyttöä varten eikä sitä saa käyttää kaupalliseen tai julkiseen tarkoitukseen.

Käyttäjätilinne on henkilökohtainen, eikä sitä saa jakaa muiden kanssa. Sitoudutte olemaan kopioimatta kokonaan tai osin rentoutusäänitteitä tai Vienon palvelun muuta sisältöä sekä muutoin olemaan kiertämättä teknisiä rajoituksia, joiden tarkoituksena on estää palvelun sisällön kopioiminen sekä olemaan levittämättä edelleen rentousäänitteitä tai Vienon palvelun muuta sisältöä esimerkiksi myymällä, kopioimalla, lainaamalla tai vuokraamalla sitä edes omaan käyttöön. Ette myöskään saa käyttää palvelua mihinkään laittomaan tarkoitukseen tai siten, että loukkaatte näitä yleisiä käyttöehtoja. Ette saa kannustaa toista henkilöä palvelun sellaiseen käyttämiseen, joka rikkoo lakia tai näitä yleisiä käyttöehtoja. Vastaatte siitä, että antamanne sähköpostiosoite on oikea ja ajan tasalla, sillä suurin osa tilaukseen ja ostoihin liittyvästä viestinnästä tapahtuu sähköpostitse.

Jos epäilette, että tiliänne käytetään luvattomasti, tulee teidän ilmoittaa asiasta Vienolle välittömästi sekä vaihtaa salasanasi. Vastaatte itse kaikesta vahingosta, joka on syntynyt sallittuanne toisen henkilön pääsyn palveluun käyttäjätilinne kautta. Vienolla on oikeus irtisanoa tilauksenne välittömästi tai estää pääsynne palveluun, jos sillä on syytä epäillä, että joku väärinkäyttää käyttäjätilejänne muulla tavoin.

Teillä ei ole oikeutta luovuttaa toiselle henkilölle tai yrityksille, kokonaan eikä osittain, näiden yleisten käyttöehtojen mukaisia oikeuksia ja velvollisuuksia ilman Vienon suostumusta.

Suojaaminen


Rentoutusäänitteiden ja kuvien kaikki kopiointi ja luvaton edelleen levittäminen on kielletty. Vastaatte siitä, ettei äänitteitä levitetä edelleen muille edellä kohdassa 11. kuvatulla tavalla.

Yhteystiedot


Suomalainen osakeyhtiö Vieno Global Oy (yritystunnus 2818796-2). Saatte yhteyden asiakaspalveluumme sähköpostitse [email protected] Kysymykset rentoutuksista voit lähettää osoitteeseen [email protected]

Nämä yleiset käyttöehdot ovat saatavilla toistaiseksi vain suomeksi.

Käyttöehdot päivitettiin viimeksi 26.5.2019.